Algemene voorwaarden

Lees de voorwaarden door voordat u gebruik maakt van de diensten van Kijk, ik dans!. Deze voorwaarden bevatten de overeenkomst voor uw toegang tot en het gebruik van het online platform. Door het online platformte gebruiken stemt u in met

deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van het online platform van Kijk, ik dans!.

Laatst bijgewerkt op 27 juni 2022.

Definities

 1. Kijk, ik dans!: gevestigd te Lemmer KVK nr 61304727
 2. Klant: degene met wie Kijk, ik dans! een overeenkomst is aangegaan. Dit kan ook een consument zijn. Een consument is een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. In de artikelen van deze voorwaarden wordt gemakshalve alleen klant genoemd.
 3. Partijen: Kijk, ik dans! en klant samen.
 4. Online platform: de online omgeving van Kijk, ik dans! waar video’s en andere content te raadplegen is.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Kijk, ik dans!.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Kijk, ik dans! hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan ten alle tijden wijzigen. De prijzen zijn vrijgesteld van btw. Prijsaanpassingen worden voorafgaand altijd medegedeeld aan de klant.

Lidmaatschap

 1. De overeenkomst tussen Kijk, ik dans! en de klant betreffende het gebruik van de gekozen dansvideo wordt aangegaan voor een duur van 3 maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk ander zijn overeengekomen.
 2. De klant krijgt toegang tot hdeet het gekozen dansvideo(s) van Kijk, ik dans! zodra de betaling op de rekening ten name van Kijk, ik dans! binnen is.
 3. De klant kan via iDEAL of Bancontact betalen.
 4. De klant ontvangt na betaling direct een factuur voor het gekochte product.
 5. Indien de klant in gebreke blijft met tijdige betaling, is de klant van rechtswege in verzuim. De toegang tot het online platform Kijk, ik dans! wordt dan opgeschort tot de betaling is binnen gekomen.

Opzegging lidmaatschap

 1. De overeenkomst is voor 3 maanden aangegaan en is daardoor tussentijds niet opzegbaar.
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 wordt de overeenkomst automatisch stopgezet.
 3. Na afloop van de overeenkomst heeft de klant geen toegang meer tot het online platform, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

Gebruik van online platform

 1. Kijk, ik dans! verleent aan de klant per overeenkomst het gebruiksrecht van de gekochte dansvideo(s). Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst door het aanmaken van een account.
 2. Het online platform is 24/7 beschikbaar gedurende het lidmaatschap.
 3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Klanten stellen de gebruikersnaam en wachtwoord niet ter beschikking aan derden.
 4. De gebruikersnaam is strikt persoonlijk en kan ook niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
 5. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruiken en bewaren van inloggegevens. De klant stelt Kijk, ik dans! direct op de hoogte als er ongeautoriseerd gebruik wordt gemaakt van de inloggegevens of als dit wordt vermoed.
 6. De klant onthoudt zich van ongeoorloofd gebruik van het online platform en zal zich opstellen en gedragen zoals mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker.

Werking en inhoud online platform

 1. Kijk, ik dans! is niet verantwoordelijk voor storingen of onderbrekingen van de video’s op het online platform als gevolg van fouten, virussen of bugs die voortvloeien uit uw gebruik of incompatibiliteit van het platform met andere software of hardware van u.
 2. Kijk, ik dans! spant zich in om het online platform 24/7 beschikbaar te laten zijn, maar garandeert niet dat dit te allen tijde zo is.
 3. Kijk, ik dans! kan niet garanderen dat het online platform vrij zal zijn van bugs of fouten en dat uw toegang vrij zal zijn van onderbrekingen (door bijvoorbeeld stroomuitval, onderhoud, updates of andere reden die buiten onze controle liggen). 
 4. Kijk, ik dans! zal wel te allen tijde mogelijke technische problemen zo snel mogelijk oplossen.
 5. Kijk, ik dans! is niet verantwoordelijk voor enig gebrek aan functionaliteit ofwel enig verlies van content of gegevens dat te wijten is aan: uw apparatuur, besturingssysteem of internetverbinding.
 6. Het staat Kijk, ik dans! te allen tijde vrij om content te verwijderen zonder nader bericht. Dit indien de inhoud van deze content en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 7. Kijk, ik dans! behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van het online platform te wijzigen of stoppen voor een (on)bepaalde tijd. Dit wordt altijd vooraf gecommuniceerd.
 8. Kijk, ik dans! kan het online platform uitbreiden met extra of nieuwe functionaliteit of nieuwe content. Dergelijke nieuwe elementen/content die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de overeenkomst.

Intellectueel eigendom

 1. Kijk ik dans! behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen en modellenrecht ect) op alle video’s, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, ect. tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kijk, ik dans! (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op ander wijze gebruiken.
 3. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in eigen video’s of trainingen, tenzij hier schriftelijke toestemming voor wordt gegeven.

Aansprakelijkheid

 1. Kijk ik dans! is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of letsel door het gebruik van de online dansvideo’s. 
 2. Alle afbeeldingen, foto’s, video’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Herroepingsrecht

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Kijk, ik dans! toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichting door Kijk, ik dans! niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Kijk, ik dans! in verzuim is.
 3. Kijk, ik dans! heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Kijk, ik dans! kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 4. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden.
 5. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 4 genoemd, vangt aan op de dag dat de consument inlogcodes heeft aangemaakt om toegang te krijgen tot het online platform.
 6. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via de mail naar info@kijkikdans.nl.

Uitzondering herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud zoals die niet op een materiële drager is geleverd zoals bijvoorbeeld e-books zover Kijk, ik dans! met de nakoming zijn begonnen met en u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend dat wij de overeenkomst onmiddellijk uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen en u erkent dat u uw herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Kijk, ik dans! in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Kijk, ik dans! kan worden toegerekend in een van de wil van Kijk, ik dans! onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Kijk, ik dans! kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situaties worden ook, doch niet uitsluitend, gerekend: noodtoestanden (zoals burgeroorlog, opstand, rellen en natuurrampen): wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden: onverwachte stroom- elektriciteit- internet-, computer- en telecomstoringen: computervirussen, stakingen en overheidsmaatregelen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet, waardoor Kijk, ik dans! 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Kijk, ik dans! er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Kijk, ik dans! is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enige voordeel geniet.

Klachten

 1. Beantwoordt een geleverd product of dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Kijk, ik dans! daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na aankoop op de hoogte te stellen.
 2. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Kijk, ik dans!. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Kijk, ik dans! in staat is hierop adequaat te reageren.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de ingebrekestelling Kijk, ik dans! ook daadwerkelijk tijdig bereikt.

Wijziging overeenkomst en algemene voorwaarden

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Kijk, ik dans! is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigingen of aan te vullen.
 3. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid van algemene voorwaarden

 1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van de voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Kijk, ik dans! bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kijk, ik dans! is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Marketing

 • De klant ontvangt marketing berichten van Kijk, ik dans! als er een account is aangemaakt en er toestemming is verkregen om reclame te sturen.
 • De klant kan op elk gewenst moment aangeven geen marketing mails meer te willen ontvangen door te mailen naar info@kijkikdans.nl.